Tyson in MMA! Crazy Knockouts of Melvin ManhoefThe list of Melvin Manhoef’s nicknames speaks for itself: “No Mercy”, Mini-Tyson, The Dutch Beast! But one thing that talks the …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

The list of Melvin Manhoef’s nicknames speaks for itself: “No Mercy”, Mini-Tyson, The Dutch Beast! But one thing that talks the … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *