ONE Championship: 50 Knockouts In 20 MinutesWe’re back with 50 stunning knockouts, including Alain Ngalani’s spinning heel kick KO of Mahmoud Hassan, Martin Nguyen’s …

Nguồn: https://theeastern.com.vn/

Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

We’re back with 50 stunning knockouts, including Alain Ngalani’s spinning heel kick KO of Mahmoud Hassan, Martin Nguyen’s … Nguồn: https://theeastern.com.vn/ Nguồn: https://theeastern.com.vn/the-thao/highlight/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *